Wat is psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die kan helpen als mensen psychische klachten of problemen hebben die zij niet zelf kunnen oplossen. Psychotherapie heeft tot doel psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Het resultaat van de therapie is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Aan nare omstandigheden zoals een laag inkomen of werkloosheid kan de therapie niets veranderen. Een geslaagde psychotherapie garandeert ook niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn. Met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt problemen beter leert hanteren.

Veel mensen hebben baat bij psychotherapie. Voor het welslagen van de therapie is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Psychotherapie is een proces dat gepaard gaat met hobbels, met ups en downs. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het kan zijn dat iemand zich (tijdelijk) slechter voelt of het idee heeft vast te lopen. Vaak is dat onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke dingen het onderwerp zijn van de therapie.

Sommige cliënten houden last van psychische problemen of hebben te kampen met terugkerende klachten. Een psychotherapeut helpt de cliënt door de moeilijke perioden heen. Uiteindelijk moet de cliënt er beter van worden. Therapie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Wanneer psychotherapie

Iedereen heeft van tijd tot tijd te maken met problemen. Meestal vinden mensen zelf oplossingen of manieren om ermee om te gaan. Het zelfhelend vermogen van mensen is groot. In sommige gevallen houden de klachten echter aan of verworden ze van kwaad tot erger. Het kan dan helpen om met een onafhankelijk iemand de problemen te bespreken en samen te zoeken naar een uitweg.
Hieronder staan een aantal problemen waarmee u terecht zou kunnen bij mijn praktijk. Deze lijst is echter niet uitputtend.
• emotionele conflicten
• gebrek aan zelfvertrouwen
• schuld- en schaamtegevoelens
• angst en spanning
• somberheid, stemmingsproblemen,depressieve gevoelens
• problemen als gevolg van traumatische ervaringen
• gecompliceerde rouwverwerking
• psychische klachten die samenhangen met ervaringen uit het verleden
• identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek
• werkgerelateerde klachten zoals overspannenheid en burnout
• problemen in het aangaan of onderhouden van vriendschappen en relaties

Klachten die minder geschikt zijn voor behandeling in een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk:
• verslavingsproblematiek
• chronische psychiatrische problematiek
• kinderen jonger dan 18 jaar
• ouderen boven de leeftijd van 65 jaar

Psychotherapiepraktijk Peize is niet geschikt voor cliënten die dusdanige problemen hebben waarbij sprake is van een crisissituatie of waarbij de cliënt zowel binnen als buiten de kantoortijden dringend en acuut help nodig heeft. Ik zal deze cliënten niet aannemen; zij kunnen wel terecht bij een instelling als de GGZ. Deze instelling is 24 per dag bereikbaar en inzetbaar.

Mocht u twijfelen of psychotherapie voor u de juiste behandelmethode is, aarzel niet om contact met mij op te nemen. Ook uw huisarts zou u kunnen informeren over de mogelijkheden en limitaties van psychotherapie.

Intervisie en waarneming

Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en is verplicht vanuit de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten.
De intervisie wordt regionaal geregeld. Dit betekent dat er met collega-psychotherapeuten overleg plaatsvindt over de behandeling van cliënten.

Er is een regeling voor waarneming.

Beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling

Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.lvvp.nl en www.psychotherapie.nl).

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is onder meer geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten (zie www.lvvp.nl of www.psychotherapie.nl).

Als u klachten heeft, hoop ik dat u die in eerste instantie met mijzelf bespreekt. Als dat niet lukt kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP via www.lvvp.info/. Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG tevens onder het publiekrechtelijk tuchtrecht.

Kwaliteitsbewaking

De praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. Deze vormen een weerslag van de bestaande wet- en regelgeving voor de GGZ sector.
Elke vijf jaar wordt de praktijk hierop getoetst middels een te volgen visitatietraject.
Daarnaast is er een kwaliteitsstatuut en een privacybeleid beschikbaar. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut en het pricacystatemant.